تور بدروم

امکانات

قیمت ها به ازای هر نفر و تومان می باشد.
# عنوان هتل خدمات قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال سوئیت توضیحات
1 ALL 2,295,000 2,895,000 1,855,000 1,395,000 0
2 ALL 3,095,000 4,235,000 2,265,000 1,395,000 0
3 UALL 3,245,000 4,435,000 2,325,000 1,395,000 0

VILLAGE ROOM

4 UALL 3,395,000 4,715,000 2,395,000 1,395,000 0

SEAVIEW

5 UALL 3,435,000 4,755,000 2,415,000 1,395,000 0

CLUB ROOM

6 UALL 3,565,000 4,955,000 2,485,000 1,395,000 0

HOTEL ROOM

7 ALL 3,845,000 5,445,000 2,625,000 1,395,000 0
8 UALL 4,685,000 6,815,000 3,045,000 1,395,000 0
9 UALL 5,865,000 8,755,000 3,635,000 1,395,000 0
10 UALL 5,865,000 8,755,000 3,635,000 1,395,000 0
11 UALL 6,345,000 9,565,000 3,875,000 1,395,000 0

امکانات

برچسب

آژانس هواپیمایی گلوبال تندیس


# عنوان هتل خدمات قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال سوئیت توضیحات
1
 • پالم گاردن هتل
ALL 2,295,000 2,895,000 1,855,000 1,395,000 0 ;
2
 • بدروم هالیدی ریزورت
ALL 3,095,000 4,235,000 2,265,000 1,395,000 0 ;
3
 • کروانسرای بدروم
UALL 3,245,000 4,435,000 2,325,000 1,395,000 0

VILLAGE ROOM

;
4
 • کروانسرای بدروم
UALL 3,395,000 4,715,000 2,395,000 1,395,000 0

SEAVIEW

;
5
 • یاسمین ریزورت بدروم
UALL 3,435,000 4,755,000 2,415,000 1,395,000 0

CLUB ROOM

;
6
 • یاسمین ریزورت بدروم
UALL 3,565,000 4,955,000 2,485,000 1,395,000 0

HOTEL ROOM

;
7
 • وو بدروم ریزورت
ALL 3,845,000 5,445,000 2,625,000 1,395,000 0 ;
8
 • وویج بدروم
UALL 4,685,000 6,815,000 3,045,000 1,395,000 0 ;
9
 • تایتانیک دلوکس بدروم
UALL 5,865,000 8,755,000 3,635,000 1,395,000 0 ;
10
 • هتل وگ بدروم
UALL 5,865,000 8,755,000 3,635,000 1,395,000 0 ;
11
 • رکسوس پرمیوم بدروم
UALL 6,345,000 9,565,000 3,875,000 1,395,000 0 ;