هتل آپارتمان انصار

امکانات


این هتل از 1 فروردین 96 افتتاح شده
واقع در خیابان امام رضا12 ، شهید حنایی 17
مسافت تا حرم 15 دقیقه است


سرویس به حرم نامحدود، فقط رفت


صبحانه بوفه ، ناهار و شام و انتخابی


امکانات

برچسب


این هتل از 1 فروردین 96 افتتاح شده
واقع در خیابان امام رضا12 ، شهید حنایی 17
مسافت تا حرم 15 دقیقه است


سرویس به حرم نامحدود، فقط رفت


صبحانه بوفه ، ناهار و شام و انتخابی