تور پکن هفتگی

TelegramLogo   TelegramLogo

امکانات

قیمت ها به ازای هر نفر و تومان می باشد.
# عنوان هتل خدمات قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضیحات
1 BB 5,490,000 6,690,000 5,490,000 4,490,000

5 شب و 6 روز 
21 مرداد -28 مرداد 
(12Aug-19Aug)

2 BB 5,490,000 6,690,000 5,490,000 4,490,000

5 شب و 6 روز 
28 مرداد -04 شهریور 
(19Aug-26Aug)

3 BB 5,490,000 6,690,000 5,490,000 4,490,000

5 شب و 6 روز 
04 شهریور -11 شهریور 
(26Aug-02Sep)

4 BB 5,490,000 6,690,000 5,490,000 4,490,000

5 شب و 6 روز 
11 شهریور -18 شهریور 
(02Sep-09Sep)

5 BB 5,890,000 7,490,000 5,890,000 4,590,000

7شب و 8 روز 
17 تیر -26 تیر 
(08Jul-17Jul)

6 BB 5,890,000 7,490,000 5,890,000 4,590,000

7شب و 8 روز 
24 تیر -02 مرداد 
(15Jul-24Jul)

7 BB 5,890,000 7,490,000 5,890,000 4,590,000

7شب و 8 روز 
31 تیر -09 مرداد 
(22Jul-31Jul)

8 BB 5,890,000 7,490,000 5,890,000 4,590,000

7شب و 8 روز 
07مرداد -16 مرداد 
(29Jul-07Aug)

9 BB 5,890,000 7,490,000 5,890,000 4,590,000

7شب و 8 روز 
14مرداد -23 مرداد 
(05Aug-14Aug)


امکانات

برچسب

آژانس هواپیمایی گلوبال تندیس


# عنوان هتل خدمات قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال سوئیت توضیحات
1
  • Beijing Wuhuan
BB 5,490,000 6,690,000 5,490,000 4,490,000 0

5 شب و 6 روز 
21 مرداد -28 مرداد 
(12Aug-19Aug)

;
2
  • Beijing Wuhuan
BB 5,490,000 6,690,000 5,490,000 4,490,000 0

5 شب و 6 روز 
28 مرداد -04 شهریور 
(19Aug-26Aug)

;
3
  • Beijing Wuhuan
BB 5,490,000 6,690,000 5,490,000 4,490,000 0

5 شب و 6 روز 
04 شهریور -11 شهریور 
(26Aug-02Sep)

;
4
  • Beijing Wuhuan
BB 5,490,000 6,690,000 5,490,000 4,490,000 0

5 شب و 6 روز 
11 شهریور -18 شهریور 
(02Sep-09Sep)

;
5
  • Beijing Wuhuan
BB 5,890,000 7,490,000 5,890,000 4,590,000 0

7شب و 8 روز 
17 تیر -26 تیر 
(08Jul-17Jul)

;
6
  • Beijing Wuhuan
BB 5,890,000 7,490,000 5,890,000 4,590,000 0

7شب و 8 روز 
24 تیر -02 مرداد 
(15Jul-24Jul)

;
7
  • Beijing Wuhuan
BB 5,890,000 7,490,000 5,890,000 4,590,000 0

7شب و 8 روز 
31 تیر -09 مرداد 
(22Jul-31Jul)

;
8
  • Beijing Wuhuan
BB 5,890,000 7,490,000 5,890,000 4,590,000 0

7شب و 8 روز 
07مرداد -16 مرداد 
(29Jul-07Aug)

;
9
  • Beijing Wuhuan
BB 5,890,000 7,490,000 5,890,000 4,590,000 0

7شب و 8 روز 
14مرداد -23 مرداد 
(05Aug-14Aug)

;