مبلغ وثیقه مورد نیاز برای خروج از کشور برای دانشجویان

TelegramLogo   TelegramLogo

مبلغ وثیقه مورد نیاز برای خروج از کشور برای دانشجویان

رديف

نوع سفر

مبلغ و نوع تعرفه‌هاي مربوط به خروج از كشور

1

خروج از كشور به منظور  سفرهاي علمي

 

سپردن مبلغ 50 ميليون ريال وديعه نقدي با مراجعه به شعبات موسسه مالي و اعتباري قوامين در سراسر كشور و ارايه اصل رسيد آن به مركز وظيفه عمومي محل سكونت و يا ارايه ضمانت‌نامه بانكي.

 

2

خروج از كشور به منظور سفرهاي نيمه علمي

 

سپردن مبلغ 80 ميليون ريال وديعه نقدي و يا ارايه ضمانت نامه بانكي با مراجعه به شعبات موسسه قوامي

 

3

خروج از كشور به منظور سفرهاي غير علمي

 

سپردن 150 ميليون ريال وديعه نقدي با مراجعه به شعبات موسسه مالي و اعتباري قوامين در سراسر كشور و ارايه اصل رسيد آن به مركز وظيفه عمومي محل سكونت و يا ارايه ضمانت بانكي

 

4

 

 

 

خروج از كشور به منظور سفرهاي زيارتي

سفر به مقصد‌ كشور سوريه

سپردن 150 ميليون ريال ديعه نقدي با مراجعه به شعبات موسسه مالي و اعتباري قوامين در سراسر كشور و ارايه اصل رسيد آن به مركز وظيفه عمومي محل سكونت ويا ارايه ضمانت‌نامه بانكي

سفر به مقصد كشور عربستان و عراق

 

سپردن مبلغ 50 ميليون ريال وديعه نقدي با مراجعه به شعبات موسسه مالي و اعتباري قوامين در سراسر كشور و ارايه اصل رسيد آن به مركز وظيفه عمومي محل سكونت و همچنين ارايه تعهد محضري ضامن .

 

5

خروج از كشور به منظور سفرهاي مطالعاتي

 

سپردن 50 ميليون ريال وديعه نقدي با مراجعه به شعبات موسسه مالي و اعتباري قوامين در سراسر كشور و ارايه اصل رسيد آن به مركز وظيفه عمومي محل سكونت و يا ارايه ضمانت بانكي.

 

6

خروج از كشور به منظور سفرهاي ورزشي

 

ارايه تضمين لازم به مبلغ 150 ميليون ريال توسط‌ سازمان ‌تربيت ‌بدني.

 

7

 

خروج از كشور مشمولان  به منظور درمان و مداواي بيماري

پرداخت مبلغ 150 ميليون ريال سپرده نقدي و يا ارايه ضمانت نامه بانكي.

8

خروج از كشور متعهدين خدمت به سازمانها براي سفرهاي زيارتي

 

سپردن مبلغ 1.000.000 ريال وديعه نقدي براي سفر به كشورهاي عراق، عربستان و سپردن مبلغ 150،000،000ريال براي به يكي از شعبات موسسه مالي و اعتباري قوامين در سراسر كشور

 

9

خروج از كشور متعهدين خدمت به سازمانها براي سفرهاي سياحتي

با توجه به سپري كردن ميزان تعهد از وديعه متناسب پرداخت مي گردد.

10

خروج از كشور متعهدين خدمت به آموزش و پرورش، سازمان هواپيمايي و قوه قضائيه براي سفرهاي زيارتي

سپردن مبلغ 1.000.000 ريال وديعه نقدي براي سفر به كشورهاي عراق، عربستان و سپردن مبلغ 150،000،000ريال براي به يكي از شعبات موسسه مالي و اعتباري قوامين در سراسر كشور

11

خروج از كشور متعهدين خدمت به آموزش و پرورش، سازمان هواپيمايي و قوه قضائيه براي سفرهاي سياحتي

با توجه به سپري كردن ميزان تعهد از وديعه متناسب پرداخت مي گردد.

12

 

خروج از كشور فرزندان مامورين ثابت دولت جمهوري اسلامي در خارج از كشور

سپردن تضمين لازم از طرف وزارتخانه و يا سازمان مربوطه

13

خروج از كشور به منظور ادامه تحصيل

وثيقه به مبلغ 150.000.000 ريال سپرده نقدي ويا ارائه ضمانت نامه ويا سند ملكي

14

خروج از كشور نخبگان

با تعهد بنياد نخبگان ستاد كل نيروهاي مسلح

در مرحله صدور كارت بدون تعهد

در حال انجام تعهد با تعهد محضري به مبلغ150 ميليون ريال

 

 

;